Борба срещу валутните рискове чрез хеджиране

Post Picture
Post Picture

Publication date

С ежедневното колебание на обменните курсове в зависимост от търсенето и предлагането се колебае и експозицията на международната компания на чуждестранни валути. Основен риск, свързан с външната търговия, са колебанията на обменните курсове на чуждестранните валути. Валутният риск се отнася до загубите, до които може да доведе една международна финансова сделка в резултат на колебания на обменния курс, и възниква поради промяна в относителната оценка на една валута спрямо друга. Вариациите могат да имат отрицателни последици за общата възвращаемост на инвестицията и да доведат до загуби за компанията. Тъй като е международен по своя характер, туристическият бизнес например е силно изложен на колебания на обменните курсове.

 

 

Справяне с валутния риск

Дружествата, които изнасят стоки и услуги в международен мащаб или се снабдяват със суровини и материали от чужбина, трябва да обърнат сериозно внимание на колебанията на обменните курсове. По‑специално малките и средните предприятия стават жертва на такъв валутен риск. Въпреки че повечето МСП разглеждат валутния риск като едно от най-значимите предизвикателства при осъществяването на международна дейност, много малко от тях са въвели системи за управление на риска, за да наблюдават и облекчават експозицията си на валутен риск. Съществуват обаче набор от решения за защита срещу нестабилността на валутния пазар (solutions protect).

 

С оглед на глобалните събития от всякакъв характер, които разтърсват света и оказват дълбоко влияние върху международната търговия, от Брексит и бурните избори в САЩ до пандемията от коронавирус, войната в Украйна и инфлацията, повечето дружества са наясно с необходимостта да се подготвят за широк спектър от рискове. И все пак толкова малко дружества са достатъчно подготвени, за да се справят с валутния риск, който може да се избегне. Проучване на МСП в скандинавските страни, проведено от Nordea през 2020 г., показа, че липсата на време и ноу-хау са двата основни фактора, които са попречили на много МСП да могат да управляват своя валутен риск.

 

Видове валутен риск

Колебанията на обменните курсове могат да повлияят на паричния поток на дружеството на различни равнища. Много фактори допринасят за определянето на начина, по който обменните курсове могат да повлияят на паричните потоци на предприятието. Започва се с познаването на това къде и по какъв начин колебанията на обменните курсове влияят на паричните потоци на дружеството.

 

Риск на портфейла

Известен също като риск от конвертирането, рискът на портфейла възниква неизбежно, когато дадено дружество осъществява стопанска дейност в чужбина и трябва да конвертира финансовите отчети на дъщерно дружество в местната валута на дружеството-майка като част от отчетите си. Този тип валутен риск възниква, ако дадено дружество изготвя консолидиран финансов отчет за своите дъщерни дружества, и е свързан с междуфирменото счетоводство. Въпреки че рискът на портфейла сам по себе си рядко причинява финансови затруднения на дружествата, той може да има сериозни отрицателни странични последици, водещи например до лоши резултати за тримесечието и намаляване на пазарната цена на акциите на дружеството.

 

Икономически (или оперативен) риск

Този вид дългосрочен риск се отнася до ситуации, в които пазарната стойност на дружеството и/или бъдещите му парични потоци са повлияни от експозиция на колебания на обменните курсове. Наричан още прогнозен риск или оперативна експозиция, този вид риск възниква, когато чуждестранен конкурент, който продава на същия клиент като дружеството, има по-благоприятен обменен курс. В резултат на това дружеството би загубило стойност, без да има вина.

 

Риск, произтичащ от сделки

Този риск често е най-видимият валутен риск, пред който е изправено дадено дружество. Това е и рискът, който се измерва и управлява най-лесно. Този вид риск възниква поради разликата във времето между момента, в който дружеството сключи договор, и момента, в който получи плащане; тя обикновено води до забавяне, което може да достигне до 120 дни. През този период между продажбата и получаването на средствата колебанията в стойността на дадена валута могат да изложат дружеството на риск. Тези видове валутен риск обикновено засягат краткосрочните, предвидими парични потоци, което прави определянето и управляването им лесно.

 

Дружествата, осъществяващи дейност в международен мащаб, са особено податливи на този набор от валутни рискове. И въпреки че не всички тези рискове могат и трябва да бъдат управлявани, улесняването на планирането, подобряването на управлението на ефективността и данъчните цели са основателни причини да се помисли за управлението на валутния риск. Въпреки това рисковете, които могат да бъдат управлявани, като произтичащите от сделки рискове, могат извлекат значителни ползи от стратегиите за хеджиране.

 

Управляване на валутните рискове чрез хеджиране 

Въпреки че валутният риск е неизбежна реалност за дружествата, търгуващи на международните пазари, хеджирането може да помогне за смекчаване на риска. Хеджирането е стратегия, която има за цел да ограничи рисковете, свързани с финансовите активи, чрез поемане на противоположна позиция в свързан актив. Важно е да се има предвид, че стратегиите за хеджиране не са предназначени да генерират печалба, а по-скоро да намалят или в най-добрия случай да елиминират загубите и риска от несигурност. Като се опитва да ограничи риска и да контролира резултата от него, хеджирането действа като застраховка. Най-често срещаният начин за хеджиране на експозиция на чуждестранни валути е чрез използване на стратегии за хеджиране, които разчитат на финансови инструменти.

 

Стратегии за хеджиране

Валутното хеджиране има за цел да намали и ограничи експозицията на колебания на валутния пазар, в това число колебанията, свързани с обменни курсове, лихвени проценти и други неочаквани промени на пазара на чуждестранна валута. Двата най-често срещани метода за хеджиране на експозиция на чуждестранни валути са форуърдните договори и валутните опции. Форуърдните договори и опциите са форма на деривати, а именно извънборсови деривати, което означава, че те не се търгуват на централизирани пазари, а по-скоро се договарят частно между два контрагента.

 

Когато става въпрос за хеджиране, термините „къси позиции“ и „дълги позиции“ се появяват често и е важно да разберем какво означават те. Дългата позиция или „поемането на дълга позиция“ се отнася до закупуването на дадена валута, като се продаде друга, и предполага стремеж към печалба въз основа на очакването, че цената ще се повиши. Късата позиция или „поемането на къса позиция“, от друга страна, се отнася до продажбата на дадена валута, като се купи друга, и има за цел да защити продавача чрез фиксиране на продажната цена. Това означава реализиране на печалба, когато цената се понижи.

 

Форуърдни договори

Форуърдните договори или валутните форуърдни договори са споразумения, при които дадено предприятие приема да купи или продаде определена бъдеща сума валута на определена бъдеща дата. Това решение позволява на предприятието да се предпази от всякакви колебания, които могат да възникнат до тази конкретна дата. По‑конкретно форуърдните договори могат да бъдат под формата на договори за гъвкав форуърд, както и договори за динамичен форуърд.

 

Опции 

Подобно на форуърдните договори, опциите са форма на деривативни продукти. Разликата при тях обаче е във факта, че те дават на контрагентите правото, но не ги задължават да купуват или продават валутна двойка на определена цена на определена дата в бъдещето. Това са така наречените опции за покупка и опции за продажба.

 

Докато опцията за покупка дава на притежателя правото да закупи валутна двойка, опцията за продажба му дава правото да продаде валутна двойка. Тези опции се наричат традиционни опции за покупка или продажба и често се наричат „обикновени“. Те са под формата на дълги или къси опции за покупка или продажба и обикновено се използват като част от краткосрочните стратегии за хеджиране. Допълнителното им предимство е, че са гъвкави по форма, защитават притежателите от неочаквани спадове на пазара и им позволяват да запазят възможностите за печалба.

 

СПОТ опцията, или търговията с опция за единично плащане, от друга страна, е по‑гъвкава, тъй като позволява на притежателя да избере изплащането и да зададе определени пазарни условия за получаването на това изплащане. Тези условия идват на цена за закупуване, известна като премия. Ако условията са изпълнени, притежателят получава печалба. Ако обаче не са, притежателят трябва да се откаже от премията. СПОТ опциите, наричани още бинарни опции, носят риск от загуба, поради което повечето брокери на валута не продават такива договори без съществена защита.

 

На пазара на опции е възможно да се изчисли чувствителността на определен вид сделка към риск, като се измери връзката между опцията и количествено измерима променлива величина. За представяне на тези променливи величини се използват различни гръцки букви и те обикновено се наричат „гръцки“. За всяка променлива величина се присвоява число, което дава на търговците повече информация относно степента на риск, свързан с опцията. Тези числа не са твърдо установени и могат свободно да се променят с времето в зависимост от ситуацията на въпросната опция. Има много променливи величини, които могат да се използват за оценка на параметрите на риска, но основните величини, използвани на пазара на опции, са следните:

 

  • Делта. Тя представлява скоростта на промяна на цената на опцията при промяна от 1 $ в цената на базовия актив
  • Гама. Тя представлява скоростта на промяна на делтата на опцията по отношение на цената на базовия актив.
  • Вега. С нея се измерва скоростта на промяна на опцията по отношение на лихвените проценти.
  • Тета. Отнася се за чувствителността към времето и представлява скоростта на промяна на цената на опцията във времето.
  • Ро. Тя представлява скоростта на промяна на подразбиращата се волатилност на базовия актив. 

Намиране на правилната стратегия за хеджиране

При дружествата, занимаващи се с международна търговия и изложени на колебания на обменния курс в ежедневната си дейност, възприемането на стратегии за валутно хеджиране може да помогне за управлението и смекчаването на нестабилността на валутата и за намаляването на несигурността на крайния резултат. Въпреки че проучването на възможностите за прилагане на тези стратегии трябва да играе важна роля в решението за управление на риска на дружеството, може да е трудно да се разбере кои стратегии за хеджиране са най ефективни за дадено дружество. В iBanFirst нашите експерти знаят всичко за решенията за хеджиране за международни компании и са на разположение, за да ви помогнат да използвате колебанията на обменните курсове в полза на вашето дружество. Свържете се с нас, за да разберете как стратегиите за хеджиране могат да помогнат на вашето дружество да издържи на нестабилността на валутата. 

 

 

 

 

обратно към началото ↑

 

категории