Как да приложите стратегия за валутно хеджиране в 4 стъпки

Post Picture
Post Picture

Publication date

Осъществявате ли дейност в международен мащаб и извършвате ли сделки в чуждестранни валути? Искате ли да защитите маржа си от ежедневните колебания на обменния курс?


Ето 4 прости стъпки, които ще ви помогнат да разберете как да хеджирате валутния риск и ефективно да защитите дружеството си от ежедневния валутен риск (без изобщо да прибягвате до спекулации).

 

Анализирайте експозицията си на валутен риск

Пряко или косвено всяко дружество днес е изложено на валутен риск на валутния пазар. Това обаче не означава, че всички дружества са в еднакво положение. Не всички ситуации изискват прилагането на стратегия за хеджиране, тъй като всяко дружество има своя собствена стратегия за управление на валутния риск. Дружество с еднократна експозиция на сделка в чуждестранна валута със скромен размер няма да разглежда валутния риск по същия начин, по който ще го направи компания с международно присъствие, чиито търговски маржове зависят пряко от валутния пазар. Първата стъпка е да анализирате внимателно експозицията си на валутен риск.

 

За да направите това, започнете с анализ на риска. Направете списък на вашите активи в чуждестранни валути (вземания, банкови сметки, финансови инвестиции и т.н.) и на вашите дългове в чуждестранни валути (задължения, заеми и т.н.), за да оцените експозицията си на валутен риск.

 

Трябва също така да предвидите развитието на входящия и изходящия си паричен поток в чуждестранна валута през годината. Бюджетната прогноза е най-добрият ви инструмент за измерване на експозицията ви на риск. Чрез изготвянето на точна бюджетна прогноза ще можете да установите по-недоловимите експозиции на валутен риск (ще трябва да анализирате структурата на ценообразуването на вашите продукти и/или услуги). Това ще ви позволи да определите „бюджетен курс“, т.е. среднопретеглен обменен курс, по който планирате да превръщате вашите валути през годината.


Изберете стратегията за валутно хеджиране, която отговаря на потребностите на вашето дружество

След като фазата на одит приключи и различните експозиции на валутен риск са ясно идентифицирани, вие ще разполагате с всички елементи, за да определите своята валутна политика.

 

След това ще можете да избирате между няколко различни подхода в зависимост от вашите търговски маржове, цената на хеджиращите финансови продукти и степента ви на избягване на риска:

 

  • ако искате незабавно да фиксирате обменния курс на вашите валутни сделки,
  • ако, от друга страна, се стремите да фиксирате обменните курсове само на част от сделките си, по-подходящо за вас ще бъде

Запомнете

Много от вашите валутни експозиции могат да се компенсират взаимно, за да осигурят „естествено хеджиране“. Когато е възможно, е важно да хеджирате само нетната си експозиция, за да избегнете ненужни разходи и риск от „свръх хеджиране“.
 

Определете осигуряващите покритие продукти, които са най-подходящи за вашата ситуация

 

В рамките на стратегията за хеджиране има много повече или по-малко екзотични финансови продукти, с които може да се обезпечат обменните курсове.

 

Ето защо трябва да сте особено бдителни за качеството на предлаганите хеджиращи продукти и да сте сигурни, че разбирате как работят и свързаните с тях разходи, преди да вземете каквото и да е решение, за да не се окажете с финансов продукт, който не отговаря на вашите нужди.

 

Нека първият ви избор да са деривативните финансови продукти като форуърди, гъвкави форуърди и динамични форуърди. В повечето случаи те ще се окажат най-подходящи за нуждите на вашето дружество.

 

Вашият избор ще зависи от няколко ключови фактора: склонността ви към риска, наличните ви парични потоци, ценовия ви бюджет, но също така и вашата политика за обменния курс. Например дружество, което желае да фиксира обменния си курс, ще предпочете традиционните форуърдни договори. От друга страна дружество, което иска да си остави по-голяма свобода на действие, ще е склонно да използва договори за гъвкав или динамичен форуърд. Говорете с експерт, за да сте сигурни, че разбирате как работят тези продукти и дали са съвместими с вашата индивидуална ситуация, преди да поемете ангажиментt.

 

Винаги следете експозицията си на риск и преоценявайте стратегията си, ако е необходимо

Вашият бизнес ще се променя и ще расте от ден на ден, а обменните курсове се променят постоянно. Ето защо е важно редовно да наблюдавате своята рискова експозиция, да следите среднопретегления си реализиран обменен курс (и да го сравнявате с вашия „бюджетен курс“) и да оценявате всички положителни и отрицателни курсови разлики.

 

Когато анализирате резултатите от стратегията си за хеджиране, винаги имайте предвид, че вашата цел като добър мениджър е да защитите финансовото здраве на вашето дружество, като се опитвате да смекчите валутните колебания на пазара, а не да максимизирате печалбите си. Ето защо трябва да се съсредоточите върху стабилността на търговските си маржове, гарантирани от вашия хедж, а не върху постигнатите положителни курсови разлики.

 

Накратко, четирите основни стъпки на добрата стратегия за хеджиране са прости: прегледайте международното си финансово състояние, изберете стратегията, която е най-подходяща за вашето дружество, и определете съответните финансови продукти, и накрая наблюдавайте стратегията си, за да я промените, ако е необходимо.

 

Открийте кои стратегии за хеджиране могат за подобрят вашето управление на валутния риск, като се обърнете към нашите експерти!

 

категории