Как да хеджирате валутния риск?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Сега повече от всякога нестабилността на валутния пазар представлява заплаха за вашите маржове на печалба. Цените, договорени в чуждестранна валута, закъсненията между фактурирането и плащането, както и репатрирането на чуждестранните валути са само няколко примера за причините, поради които вие и вашето предприятие може да се притеснявате от значителни колебания на обменния курс.

 

По-доброто предвиждане на тези колебания и обезпечаването на маржовете на Вашето дружество са възможни благодарение на инструментите за хеджиране. Големите мултинационални компании са абсолютно наясно с това и знаят как да се възползват от тези стратегии. А Вие наясно ли сте? В iBanFirst вярваме, че всички дружества заслужават същото качество на обслужване, което обикновено е запазено за мултинационалните корпорации. Ето защо ние предлагаме цялостна гама от решения за валутно хеджиране, за да защитим Вашите маржове на печалба и да увеличим точността на Вашите бюджети.

 

Какво представлява хеджирането?

В сферата на финансите хеджирането се отнася до свеждане на риска до минимум чрез компенсиране на експозицията. То има за цел да се намалят възможните загуби. Свързаните с бюджета безпокойства засягат всички предприятия и решенията за хеджиране са само един от начините да намалите този натиск. Глобални изследователски фирми като Gartner съобщават за нарастващия интерес на финансовите специалисти към намаляването на ерозията на маржа. Този проблем беше посочен като едно от най-големите предизвикателства за 2019 г. в неотдавнашното приоритетно проучване на фирмата.

 

Ако Вашето дружество осъществява дейност или има дъщерни дружества в чужбина, или ако Вашето предприятие се занимава с доставки или продажби чрез чуждестранни валути, то това е един аспект, който наистина трябва да обмислите.

 

Защо да хеджирате?

Хеджирането на валутния риск предоставя на всяка международна компания редица предимства, в това число:

 

  • ограничаване на загубите
  • увеличаване на ликвидността
  • преодоляване на трудни пазарни периоди
  • спестяване на време, тъй като не се налага да пазарът да се наблюдава ежедневно

Какви са различните видове инструменти за хеджиране?

Финансовите директори и собствениците на предприятия, които желаят да намалят ограниченията и предизвикателствата, пред които са изправени, когато търгуват в чуждестранни валути, разполагат с редица възможности:

 

  • С форуърден договор например можете да замразите сумата по фактура, деноминирана в чуждестранна валута, като по този начин защитите маржовете и запазите паричния поток
  • Гъвкавият форуърд е друго решение, което трябва да обмислите, тъй като той ви позволява да поддържате валутен резерв при фиксиран обменен курс за период до 24 месеца.
  • Предприятията могат също така да се възползват от динамичен форуърд, който напълно неутрализира валутния риск и предлага възможност за капитализиране на благоприятни промени на валутния пазар.
  • Паричните пазари са друга възможност и включват едновременно отпускане и вземане на заеми в две различни валути, за да се заключи стойността на валутната транзакция в местната валута

Мултинационалните компании не трябва да са единствените, които се възползват от стратегиите за хеджиране. Малките и средни международни компании също могат да подобрят значително своите практики за управление на валутния риск чрез прилагане на ясна стратегия за хеджиране. Нашите четири стъпки за създаване на ефективна стратегия за хеджиране ще Ви помогнат да разберете по добре специфичните потребности на вашето дружество от чуждестранна валута и как да ги удовлетворите..

 

iBanFirst-infographie-couverture-change-ENG-V3

 

 

 

категории