Как да се предпазите от нестабилност на валутния пазар?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Решенията за валутно хеджиране, предлагащи високи нива на гъвкавост, са неустоима възможност за предприятията, които искат да обезпечат своите търговски маржове. Разглеждаме някои от най-привлекателните предлагани решения за динамично валутно хеджиране.

 

Повече от всякога нестабилността на валутния пазар представлява заплаха за вашите маржове. Цените, договорени в чуждестранна валута, изминалото време между фактурирането и плащането, да не забравяме и репатрирането на валути, са само някои от причините да се притеснявате за управлението на валутния риск. Ако вашето дружество осъществява дейност или има дъщерни дружества в чужбина, или ако извършвате продажби и покупки в чуждестранна валута, валутното хеджиране е възможност, която си струва да проучите.


Когато дадено предприятие разработва подходяща стратегия за валутно хеджиране, е особено важно то да вземе предвид нивото си на експозиция и да установи съответен бюджетен референтен процент.

 

Съществуват различни продукти за валутно хеджиране, които имат за цел да ограничат последиците от нестабилността на валутата, в това число няколко разновидности на валутни форуърдни договори. В класическия форуърден договор се задава предварително определен обменен курс за дадена фактура, деноминирана в чуждестранна валута, като по този начин се защитават маржовете на продажбите на предприятието във времето, без да блокира паричният му поток.


Съществуват обаче различни варианти на форуърдни договори, които осигуряват още по-голяма гъвкавост. Имаме предвид гъвкавите форуърди, динамичните форуърди с пълно участие и динамичните форуърди с ограничено активиращо участие. Последните се характеризират по-специално с предварително определен праг на активиране, който е обяснен подробно по-долу.

 

Гъвкав форуърд

  • Тези договори за гъвкав форуърд предлагат предимството на гарантиран обменен курс за предварително определен период от време за уреждане на фактурите на вашето дружество в чуждестранни валути.
  • Условията на бъдещата сделка (сума, валутен курс, дата и т.н.) се определят при сключването на форуърдния договор.

Основно предимство: те ви защитават от повишаване на стойността на съответната чуждестранна валута, без такси за настройване.

 

Динамичен форуърд с пълно участие

  • Понякога наричани форуърди с участие, те предлагат предимството на гарантиран обменен курс и помагат за обезпечаване на маржовете на вашето дружество.
  • Когато достигнат до падежа, динамичните форуърди позволяват на договарящата страна да се възползва от потенциално благоприятни промени на валутния пазар по време на срока на валидност на договора

Основно предимство: на падежа договарящата страна има две възможности – може да избере обменния курс, определен в началото на договора (защитения курс) или може да се възползва от потенциално по‑изгоден пазарен курс, произтичащ от колебанията на обменния курс.

 

Capture d’écran 2023-07-10 à 11.46.38

 

 

Динамичен форуърд с ограничено активиращо участие

  • Понякога наричани форуърди с допълнителни възможности, те предлагат предимството на гарантиран обменен курс и помагат за обезпечаване на маржовете на вашето дружество.
  • Когато достигнат до падежа, те също позволяват на договарящата страна да се възползва от потенциално благоприятни промени на валутния пазар по време на срока на валидност на договора. Това е ограничено от предварително определен пазарен курс, наричан праг на активиране.
  • При сключването на договора се определят три курса и те се анализират, след като договорът достигне падеж. Те са защитеният курс (минималният курс, от който може да се възползва договарящото се предприятие), курсът на участие или спот курсът (диапазон от възможни обменни курсове въз основа на колебанията през срока на валидност на договора) и курсът, който служи като праг на активиране или ниво на задействане (установения праг на обменния курс – ако на падежа пазарният курс надвиши това ниво, по отношение на договарящата страна ще се прилага курсът на участие).

Основно предимство: на падежа, ако пазарният курс е по-благоприятен, договарящата страна се възползва от този курс, въпреки че курсът, от който предприятието може да се възползва, е ограничен.

 

Capture d’écran 2023-07-10 à 11.45.27

 

 

категории