Financiële KPI's voor CFO's die u moet bijhouden

Post Picture
Post Picture

Publication date

Waarschijnlijk stellen uw Raad van bestuur en CEO u als CFO lastigere vragen dan ooit. Een belangrijke vraag onbeantwoord laten omdat u niet de juiste financiële KPI hanteert, is iets wat u liever vermijdt.

 

Financiële KPI's, of cijfers die zijn afgeleid van boekhoud-, omzet- en activagegevens, vertellen hoe uw bedrijf tot nu toe heeft gepresteerd en helpen u voor te bereiden op de toekomst. Kortom, ze vertellen waar u vandaan komt en waar u waarschijnlijk naartoe gaat.

 

Het bepalen van de juiste financiële KPI's is een essentiële vaardigheid van de CFO. Bij de vraag welke KPI's CFO's moeten bijhouden, krijgt u meestal een lange lijst met ratio's en meetgegevens voorgeschoteld. Het is echter belangrijk dat u de tijd neemt om de juiste KPI's voor de doelen van uw bedrijf te bepalen voordat u een lijst maakt met bij te houden KPI's.

 

Lees hier hoe u de juiste financiële KPI's, die u antwoorden geven wanneer u ze nodig heeft, kunt categoriseren en definiëren.

 

Financiële KPI's afstemmen op bedrijfsdoelen

"Jullie (CFO's) kiezen soms KPI's die niet zijn afgestemd op de strategische doelstellingen van het bedrijf, waardoor er een kloof ontstaat tussen wat er wordt gemeten en wat belangrijk is voor het bedrijf", zegt Chris Martinez, Finance Analytics Manager bij The Kraft Heinz Company.

 

Een andere fout die CFO's maken met betrekking tot KPI's is dat ze "...zich uitsluitend richten op indicatoren die achterblijven, zoals de omzet in het afgelopen kwartaal, in plaats van voorlopende indicatoren op te nemen, zoals de verkooppijplijn...".

 

Moderne CFO's moeten over de vaardigheden en gegevens beschikken om bruikbare inzichten te leveren, niet alleen rapportages. Als u een positieve impact wilt hebben, moeten uw KPI's u helpen om een verhaal te vertellen aan belanghebbenden. Maar hoe doe je dat dan, KPI's afstemmen op de bedrijfsdoelen? Bernie Smith, auteur van KPI Checklists en consultant bij Made to Measure KPIs, gaf ons zijn standpunt.

 

"Na heel veel strategiesessies realiseerde ik me dat er zes fundamentele strategische doelstellingen zijn die bijna elke commerciële organisatie nastreeft," zei hij tijdens een toespraak op de podcast CFO Talk. "Winstgevend zijn, solvabel blijven, groeien, streven naar innovatie, risico's beheren en compliant zijn."

 

Als u uw KPI's volgens deze categorieën indeelt, worden ze automatisch afgestemd op uw bedrijfsdoelen. Deze categorieën maken het ook gemakkelijk om KPI-lijsten door te nemen.

 

Hieronder staan de belangrijkste bij te houden KPI's, ingedeeld op basis van de strategische doelstellingen van Smith.

 

 

Een afbeelding die financiële KPI's groepeert volgens strategische bedrijfsdoelstellingen. De categorieën zijn: Winstgevend zijn, Solvabel blijven, Groeien, Innovatie nastreven, Risico's beheren en Compliant zijn. De KPI's onder deze categorieën worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

    Financiële KPI's ingedeeld volgens strategische bedrijfsdoelstellingen.

 

"Winstgevend zijn" - Financiële KPI's die u moet bijhouden

Deze financiële KPI's vertellen CFO's hoe winstgevend hun bedrijven zijn en hoe efficiënt ze geïnvesteerde middelen omzetten in winst.

 

 • Brutowinst - Uw winst na de kosten van verkochte goederen (COGS). 

Brutowinst = (Opbrengsten - de kosten van verkochte goederen) / Opbrengsten

 

 • Nettowinst - Uw winst na alle uitgaven.

Nettowinst = Netto inkomsten / Opbrengsten.

 

 • WPA - Winst per aandeel .

WPA = (Nettowinst - Dividenden op preferente aandelen) / Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

 

 • Kasconversiecyclus (Cash conversion cycle) - Hoe snel zet u voorraad om in geld?

Cash Conversion Cycle = Debiteurentermijn (Days Sales Outstanding of DSO) + Voorraadtermijn (Days Inventory Outstanding of DIO) - Crediteurentermijn (Days Payables Outstanding of DPO)

 

 • EBITDA - Earnings before interest, depreciation, amortization, and taxes oftewel winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Investeerders en raden van bestuur houden deze cijfergegevens nauwlettend in de gaten en koppelen er financiering aan.

EBITDA = netto-inkomsten + rente + belastingen + afschrijvingen + afboekingen

 

 • Omzetratio vaste activa - Omzet die u genereert op vaste activa.

Omzetratio vaste activa = omzet / netto vaste activa.

 

 • Return on assets of Rentabiliteit totaal vermogen - Uw ROI op alle bedrijfsactiva.

ROA = Netto-inkomsten / Gemiddelde totale activa

 

 • SG&A ratio of VAA-kostenratio (Verkoop-, algemene en administratieve kosten) - ROI op personeels- en bezettingskosten.

VAA-kostenratio = (VAA-kosten / Omzet) * 100

 

 • FCF (of vrije kasstroom)/inkomsten - Hoeveel van uw inkomsten kunt u gebruiken?
Free Cash Flow / Netto-inkomsten

 

"Solvabel blijven" - Financiële KPI's die u moet bijhouden

Deze KPI's meten uw vermogen om bedrijfsuitgaven, zowel operationele als kapitaaluitgaven, te betalen.

 

 • Rentedekkingsratio of Interest coverage ratio - Kunnen uw inkomsten de rentelasten dekken?

Rentedekkingsratio = EBIT / Rentelasten

 

 • Burn rate - Hoe snel verbruikt u het geld dat in uw onderneming zit?

Burn Rate = (Beginning Cash - Ending Cash) / Aantal maanden

 

 • Cash runway - Hoe lang kunt u met de huidige kasstromen overleven?

Cash Runway = kassaldo / maandelijkse Burn Rate.

 

 • Werkkapitaal - Kunt u de reguliere bedrijfskosten betalen?

Werkkapitaal = vlottende activa - kortlopende passiva

 

 • Debiteurentermijn (Days Sales Outstanding of DSO) tot Crediteurentermijn (Days Payables Outstanding of DPO) - Hoe snel betalen klanten u versus hoe snel betaalt u uw leveranciers? Een andere manier om hiernaar te kijken is "Hoe snel komt het geld binnen versus hoe snel gaat het weer weg".

DSO tot DPO Ratio = DSO / DPO

 

 • Bedrijfskasstroomratio - Kan uw kasstroom de huidige passiva dekken?
Bedrijfskasstroomratio = Bedrijfskasstroom / huidige passiva

 

"Groeien" - Financiële KPI's die u moet bijhouden

 

Deze KPI's vertellen CFO's hoe snel en efficiënt hun bedrijf groeit.

 

 • CAGR rates - Gemiddeld samengestelde groei in inkomsten en boekwaarde.

CAGR = (eindwaarde / beginwaarde) ^ (1 / aantal jaren) - 1.

 

 • ROE-groei - Groei van het rendement op eigen vermogen of hoeveel groeit (of daalt) de winst van uw investeerders?

ROE-groei = (huidig ROE - eerdere ROE) / eerdere ROE

 

 • ROIC-groei - Hoe groeit (of vertraagt?) het rendement op geïnvesteerd kapitaal (eigen vermogen en vreemd vermogen)?

ROIC-groei = (huidig ROIC - eerdere ROIC) / eerdere ROIC

 

 • EBITDA- groei - Hoe groeit (of vertraagt?) uw EBITDA?

EBITDA-groei = (huidig EBITDA - eerdere EBITDA) / eerdere EBITDA

 

 • Magisch getal - Relevant voor SaaS-bedrijven. Wat is de ROI op uw verkoop- en marketinguitgaven (inkomsten/V&M-uitgaven?). Dragen ze efficiënt bij aan groei?
Magisch getal = Omzet huidig kwartaal - Omzet vorig kwartaal) / Verkoop- en marketingkosten vorig kwartaal

 

"Risico beheren" - Financiële KPI's die u moet bijhouden

 

Deze financiële KPI's meten of uw bedrijf is blootgesteld aan onnodige risico's.

 

 • Budgetvariantie - Liggen de feitelijke budgetten dicht bij de prognoses?

Budgetvariantie = Werkelijk bedrag - Begroot bedrag

 

 • Current ratio - Dekken de vlottende activa uw kortlopende passiva?

Current Ratio = vlottende activa / kortlopende passiva

 

 • Quick ratio - Dekken snel omgezette vlottende activa (alles behalve de voorraad en een debiteurenpercentage) de kortlopende passiva?

Quick Ratio = (vlottende activa - voorraad) / kortlopende passiva

 

 • Voorraadrotatie - Legt u te veel voorraad aan?

Voorraadrotatie = Kostprijs van verkochte goederen / gemiddelde voorraad

 

Debt to Equity Ratio = totale schuld / eigen vermogen

 

“Compliant zijn” - Financiële KPI's die u moet bijhouden

 

Deze KPI's meten of uw interne controles ervoor zorgen dat u compliant blijft.

 

 • Aantal ingeleide compliancekwesties - Werken uw interne risicobeheersingsystemen?
 • Aantal openstaande kwesties na de audit - Hoeveel kwesties moeten door uw team worden aangepakt?
 • Percentage interne audits dat op tijd is afgerond - Zijn interne audits efficiënt?

 

Tips om financiële KPI's te creëren en te handhaven

 

Kijk lateraal 

Vaak kunnen echte business drivers niet worden gemeten en kan er dus ook geen KPI voor worden opgesteld.Smith adviseert echter om het niet op te geven.

"Verwerp niet zomaar iets alleen omdat het ogenschijnlijk niet meetbaar is," zegt hij. "Denk lateraal. Kijk naar de maatregel en bedenk wat er nog meer gebeurt als dat iets gebeurt."

Soms is een gebrek aan meting een gegevensprobleem. "Evalueer de beschikbare gegevensbronnen en de kwaliteit van de gegevens," adviseert Martinez. "Dit zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare metingen."

 

Door uw financiële afdeling op de juiste manier te structureren, door de juiste mensen voor de juiste functies aan te nemen, kunt u inzichten in uw gegevens verwerken en in deze situaties buiten de gebaande paden denken.

 

Beoordeel de effectiviteit van uw KPI's

Uw bedrijf zal evolueren. Uw KPI's moeten mee veranderen. Het periodiek beoordelen van KPI's op effectiviteit is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u de juiste strategische doelen in uw bedrijf meet.

 

Kirk Kappelhoff, Director Strategic Finance bij Drivetrain, beschrijft een eenvoudig model om de effectiviteit van KPI's te achterhalen. "De handigste methode om te bepalen hoe relevant een KPI is voor uw organisatie is door een tornadodiagram te maken in uw prognosemodel", zegt hij. "Misschien hebben we bijvoorbeeld een lijst met 3 veelgebruikte KPI's: Customer Lifetime Value (CLV), Customer Acquisition Cost (CAC) en Churn Rate (verlooppercentage)."

 

"Als we deze maatstaven nu met een vaste marge van bijvoorbeeld 10% naar boven of beneden bijstellen, kunnen we kijken naar de impact op het nettoresultaat en zien welke het meest van invloed was op het nettoresultaat." De onderstaande grafiek toont het effect van deze KPI's op het nettoresultaat.

 Een tornadodiagram dat de impact van 10% verlaging van de KPI's op het nettoresultaat laat zien. CLV heeft een impact van $75.000, gevolgd door CAC (37.000) en churn rate (12.000). Dit laat zien welke KPI het meest van belang is voor deze organisatie.

Impact van 10% verlaging van de KPI's op het nettoresultaat

 

In dit voorbeeld heeft CLV de grootste impact en is het de belangrijkste bij te houden KPI, gevolgd door CAC en Churn Rate.

 

Smith schetst een gedetailleerde aanpak voor het sorteren, selecteren en quoteren van KPI's. Hoewel het volledige proces misschien wat lang lijkt (zelfs bij gebruik van AI-ondersteuning), zijn de aanbevelingen van Smith voor het categoriseren van KPI's op basis van beschikbaarheid van gegevens relevant.

"Als u iets kunt meten wat anderen moeilijk vinden om te meten, dan kan dat een goudmijn zijn voor uw bedrijf," zegt hij. "Houd deze KPI's in de gaten en neem u voor om er in de toekomst één of twee over te hevelen naar de groep 'Primaire KPI's'."

Houd rekening met de internationale context

Als u internationaal onderneemt, zijn er extra complexiteitsniveaus waar u als CFO zich bewust van moet zijn.

 

Zo is valutarisicobeheer bijvoorbeeld van het grootste belang als u internationaal handelt. Het vaststellen van KPI's zoals FX-budgetpercentages is van cruciaal belang om dit doel te bereiken.

"Culturele relevantie, naleving van lokale wetten en ervoor zorgen dat u gelokaliseerde KPI's hebt, zijn essentiële taken." voegt Martinez toe.

Met betrekking tot compliance wijst hij erop dat gegevensverzamelingspraktijken die een KPI voeden, u aan de verkeerde kant van de lokale privacywetgeving kunnen zetten. Daarnaast moeten er gelokaliseerde KPI's worden bepaald die de behoeften van een lokale markt weerspiegelen en deze in evenwicht brengen met globaal gestandaardiseerde KPI's.

 

"Het belangrijkste bij het beoordelen van KPI's is ervoor zorgen dat er appels met appels worden vergeleken," voegt Kappelhoff toe. "Als er sprake is van belastingimplicaties of beleidsmatige regelgevende gevolgen voor die KPI, moet deze in de ene of de andere regio worden aangepast om ervoor te zorgen dat de vergelijking van appels met appels nog steeds geldt."

 

Hij geeft een voorbeeld. "Als het ene land de brutomarge berekent inclusief consultancykosten, maar het andere land niet, dan hebben we geen appels met appels vergeleken. Consultancykosten zouden dus ofwel moeten worden toegevoegd aan de ene regio of afgetrokken van de andere om een geldige vergelijking van de brutomarge tussen regio's te krijgen."

 

Geografische context is belangrijk. Zorg ervoor dat u uw bedrijf geen algemene KPI's oplegt die niets meten.

 

Omarm elektronische dashboards

Navigeren door een doolhof van spreadsheets en tabbladen voor gegevens is erg lastig. Het is hier dat elektronische dashboards van pas komen: ze helpen u om snel uw KPI's te verzamelen en door te nemen, in één enkel venster dat een samenvatting geeft van de bedrijfsprestaties. Hierna volgen enkele voorbeelden van KPI-dashboards die speciaal zijn ontworpen voor CFO's. 

 

Een voorbeeld van een financieel dashboard voor moderne CFO's

Een financieel dashboard met belangrijke financiële informatie voor CFO's. Met dank aan: Pigment

 

Een voorbeeld van een financieel dashboard voor moderne CFO's

Een financieel dashboard met een overzicht van crediteuren. Met dank aan: Tableau

 

Een CFO-dashboard dat uitgaven in verband met het personeelsbestand weergeeft.

Een dashboard van de CFO met uitgaven die verband houden met het personeelsbestand. Met dank aan: Drivetrain

 

 

Conclusie

Voor een CFO zijn KPI's de basis van succes. Als KPI's efficiënt worden gebruikt, helpen ze u om slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen, bedrijfsrisico's van tevoren te herkennen en wendbaarheid in uw processen op te bouwen. 

 

Maar om te voorkomen dat uw focus verwatert, moet u de KPI's uitkiezen die u het meest relevant acht voor de prioriteiten en doelen van uw bedrijf. 

 

En om nog efficiënter te werken, kunt u financiële tools gebruiken die u direct toegang geven tot nauwkeurige gegevens in realtime.

Topics