Ролята и въздействието на централните банки върху валутния пазар

Post Picture
Post Picture

Publication date

Каква роля играят те? Как влияят на обменните курсове и какво въздействие имат? Намерете всичко, което трябва да знаете за централните банки, само в рамките на пет минути.

 

В качеството си на монетарни органи на икономиката на дадена държава, централните банки са отговорни за регулирането и мониторинга на банковата система на въпросната държава. Те отговарят за формулиране на държавната монетарна политика и въпреки че са политически независими, те имат законов монопол в своята си държава, което им осигурява правомощие и отговорност за емитирането на пари. Описвани като „кредиторът от последна инстанция“, централните банки са отговорни за създаването на достатъчно резерви и управляват банковата индустрия, като гарантират, че търговските банки не са изправени пред недостиг в предлагането, какъвто беше случаят по време на финансовата криза през 2008 г.

Централните банки обикновено се намесват, за да предотвратят прекалено големи и бързи промени в стойността на своите валути. Това гарантира, че последните не са нито подценени, нито надценени за прекалено дълъг период.

Сред основните методи за интервенция на централната банка може да се включи емитиране и изтегляне на ликвидност в национална валута или масивен валутен суап за сравнително кратък период от време. За да увеличи даден валутен курс, централната банка може да намали паричната маса на своята валута, което ще доведе до увеличаване на търсенето на валутата. Обратно, чрез продажбата на местната валута в замяна на други валути, това увеличава предлагането на валута и води до спад на нейната стойност. Девалвацията на валутата прави местните стоки по-евтини от чуждестранните стоки, което само по себе си има както положителни, така и отрицателни ефекти върху валутата на дадена страна.

 

Каква роля играят централните банки?

Централните банки изпълняват три основни функции:

1. Регулиране на пазара 

 • Една от основните функции на централните банки е да регулират икономическата дейност чрез определяне на лихвени проценти, обикновено наричан основен лихвен процент.

Основен лихвен процент

Въпреки че не контролират пряко валутния пазар, централните банки могат да влияят пряко върху инфлацията и обменните курсове чрез повишаване или понижаване на основния лихвен процент. Това е инструментът, използван за рефинансиране на банки с ликвидност, и е основният индикатор за цената на кредита в рамките на една икономика. Ако основният лихвен процент е нисък, това показва, че цената на кредита е ниска, като по този начин насърчава растежа.

2. Управление на валутните резерви

 • Друга функция на централната банка е управлението на валутните резерви.
 • В зависимост от своите резерви, централните банки могат да решат да купят чуждестранна валута или да продадат местната валута, за да повлияят на нейната стойност.
 • По този начин те се опитват да контролират цената на своята валута, за да избегнат подценяване или надценяване.

3. Контрол на паричната маса в обръщение

 • Централната банка може да реши да емитира или изтегли ликвидност в национална валута, за да регулира количеството пари в обръщение.
 • Всички централни банки играят съществена роля. Въпреки това тежестта на валутата и икономиката, която представляват, придават на някои от тях международно измерение.

Кои централни банки са най-важни?

Най-важните централни банки включват Европейската централна банка, Федералния резерв, Английската централна банка, Централната банка на Япония, Швейцарската национална банка и накрая Централната банка на Канада. Поради тежестта на техните държави и техните валути в световната икономика, влиянието на тези централни банки надхвърля границите на техните държави.

Участниците на валутния пазар обръщат специално внимание на съобщенията и намесите на тези централни банки, тъй като техните решения засягат най-търгуваните валутни двойки и глобалната икономика като цяло.

 

1. Европейска централна банка (ЕЦБ)

Европейската централна банка осигурява гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз на всички държави, приели единната валута.

 • Тя ръководи Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), която се състои от централните банки на еврозоната, както и от тези на държавите, които все още не са приели единната валута в рамките на блока.
 • Тя действа, за да осигури ценова стабилност и гладкото функциониране на валутните трансакции и платежните системи.
 • Тя определя лихвените проценти за държавите в рамките на паричния съюз и отпуска заеми на търговските банки според текущия основен лихвен процент, помагайки да се регулират парите в обръщение и да се държи инфлацията под контрол.

ЕЦБ разрешава също така емитирането на евробанкноти (EUR) от страните от еврозоната.

 

Знаете ли, че? 

ЕЦБ е уникална с това, че е единствената централна банка в света, отговорна за паричната политика на 19 държави от еврозоната, въпреки разнообразието от икономически модели в рамките на еврозоната. Тя е напълно независима от институциите на ЕС.

 

2. Федералният резерв (Fed)

 • Основан през 1913 г., Федералният резерв е пазителят на икономиката на САЩ и най-влиятелната централна банка в света.
 • Той осъществява надзор върху паричната маса долари (USD) в обръщение и, поради значението си, върху международната ликвидност.
 • Той определя лихвените проценти чрез комитет, наречен Федерален комитет за отворен пазар, който заседава осем пъти годишно, за да взема решения относно паричната политика и банковата система на САЩ..
Знаете ли, че? 
За разлика от повечето централни банки Федералният резерв има децентрализирана структура. На федерално ниво той се управлява от своя Управителен съвет, докато на регионално ниво има 12 банки на Федералния резерв, които работят като частни юридически лица.
 

3. Английската централна банка (BoE)

 • Английската централна банка е независим субект от 1997 г.
 • Тя е собственост на британската държава и се регулира от Службата за финансов надзор в Обединеното кралство (FSA).
 • Тя осигурява ценова стабилност и стабилни банкови и финансови системи в Обединеното кралство.
 • В продължение на повече от 300 години тя също така емитира британската лира (GBP) и управлява паричната маса в обръщение.
Знаете ли, че? 
Обединеното кралство беше член на ERM (Европейски механизъм на обменните курсове), предшественик на EMU (Европейски валутен съюз), между 1990 и 1992 г. Въпреки това, на 16 септември 1992 г., известен още като „черната сряда“, страната беше принудена да излезе от ERM. Английската централна банка се оказа неспособна да спре девалвацията на британската лира, като същевременно въвеждането на единната валута изискваше стабилизиране на европейските валути около определен курс. Това предвещава запазването на националната валута на Обединеното кралство.
 

4. Централната банка на Япония (BoJ)

 • Основана през 19-и век със създаването на йената (JPY), Централната банка на Япония е независима от 1998 г.
 • Централната банка на Япония управлява емитирането на банкноти и осигурява финансовата стабилност на страната.
 • Подобно на други централни банки по света, тя допринася за ценовата стабилност и определя лихвените проценти, за да осигури относително стабилна цена на кредита и ликвиден пазар
Знаете ли, че? 
В отговор на спукването на имотния балон и последвалата финансова криза в края на 90-те години Централната банка на Япония е пионер в приемането на определени парични политики, които оттогава са станали по-широко разпространени:
• Политика на нулев лихвен процент за ограничаване на дефлацията (1999 г.).
• Политика на количествено облекчаване (2001 г.).
 

5. Швейцарската национална банка (SNB)

Швейцарската национална банка (SNB) е централната банка на Конфедерация Швейцария. Тя определя паричната политика на страната и емитира националната валута, швейцарския франк (CHF).

 • Основната функция на Швейцарската национална банка е да осигурява ценова стабилност на швейцарския пазар.
 • Освен това тя емитира банкноти от швейцарски франкове и определя лихвени проценти с цел да смекчи инфлацията.
 • Швейцарската национална банка управлява валутните и златните резерви на страната.

 

6. Централната банка на Канада (BoC)

Банката на Канада (BoC) е централната банка на Канада и отговаря за паричната политика на страната.

 • Тя определя текущите лихвени проценти в страната и контролира паричната маса в обръщение.
 • Тя също така управлява резервите на Канада в чуждестранна валута и емитира банкноти в местната валута, канадския долар (CAD).

Знаете ли, че? 
Банката на Канада е член на Групата на четирите нации, която се състои от пет члена: Федералния резерв на САЩ, Банката на Англия, Резервната банка на Австралия и Банката на Мексико. Тези институции си сътрудничат в областта на научните изследвания и иновациите.

Въпреки че всички централни банки играят съществена роля, някои имат по-голямо влияние върху валутния пазар в зависимост от икономиката и валутата, която представляват.

Всички те споделят обща цел: да осигурят ценова стабилност в рамките на дадена държава или валутен съюз. За да постигнат целите си, техните методи на намеса варират.

Следенето отблизо на съобщенията и интервенциите на централната банка, които като цяло дават представа за основните икономически показатели на дадена страна, помага да се разбере по-добре развитието на валутния пазар и да се предвидят потенциални валутни колебания. Нашият годишен валутен (FX) календар е идеален за следене на информация за предстоящите срещи на централната банка.

 

категории