Икономически показатели за прогнозиране на валутните курсове

Post Picture
Post Picture

Publication date

Икономическите показатели се следят отблизо от участниците на валутния пазар. Но техният анализ повдига редица въпроси: Как трябва да се оценяват тези показатели? Кои са от първостепенно значение и най-подходящи? Колко често трябва да се наблюдават?
Какво представляват икономическите показатели?

Икономическите показатели са икономически данни, използвани за оценка на цялостното състояние на дадена страна. Те се публикуват на регулярна база от публични и частни институции. Те предлагат представа за състоянието на различните икономики и колебанията на валутите, които представляват.
Чрез анализиране на тези показатели е възможно да се предвидят потенциални промени на валутния пазар и по-конкретно промени във валутите с плаващ обменен курс. И все пак някои икономически показатели имат по-голямо влияние от други. Тяхното въздействие зависи от редица различни променливи, включително вида на показателя, относителното влияние на разглеждания индекс и размера на въпросната държава или валутна зона. 

Какви са различните видове икономически показатели?

Има три вида икономически показатели: изпреварващи, съвпадащи и изоставащи.

1. Изпреварващи (водещи) показатели...

 • Прогнозират реалната икономическа активност.
 • Отразяват впечатленията на потребителите и професионалистите от икономическите тенденции.
 • След това изпреварващите показатели се потвърждават или опровергават от изоставащите индикатори
 • Пример: индекс на потребителското доверие

2. Съвпадащи показатели... 

 • Измерват реалната икономическа активност към момента на публикуването им.
 • Представят конкретна оценка на действителната икономическа дейност.
 • Пример:индекс на мениджърите по покупките (PMI) в производството за държава или икономика

3. Изоставащи показатели...

 • Отнасят се до минали икономически дейности, оценени за определен период.
 • Потвърждават или опровергават тенденция, отразена от изпреварващ показател.
 • Оказват незабавно въздействие върху валутния пазар.
 • Пример: процентът на безработица
Кои показатели се следят най-внимателно?

От гледна точка на въздействие, надеждност и регулярност на публикуване списъкът от икономически показатели е дълъг. Има обаче някои фактори, които определят показателите, които влияят значително върху валутния пазар и които участниците на валутния пазар ще решат да наблюдават най-отблизо.

Но как можете да прецените съответното значение на различните икономически показатели?

1. Първостепенни показатели

Въпреки че всеки показател има собствена степен на значение, някои съобщения или публикации оказват незабавно въздействие върху обменните курсове. Това важи например за БВП, отчетите за продажбите на дребно и основните лихвени проценти, определени от централните банки.

2. Второстепенни индикатори

Други показатели са по-общи. Те предлагат оценка на тенденциите, която впоследствие може да бъде опровергана, като например индексите на потребителското доверие или тези, свързани с жилищното строителство. Тяхното въздействие върху валутния пазар често е по-малко значимо в непосредствена перспектива поради техния предсказуем характер.

Как да решите кои международни икономически показатели да наблюдавате?

Държавата, паричната зона и валутната двойка, представляващи интерес, са ключови елементи при определянето на това кои показатели са най-подходящи за наблюдение. Те ще варират в зависимост от стопанската дейност на вашето дружество и международното присъствие.
Тъй като някои държави имат много важни икономики и валути в световен план, свързаните с тях икономически показатели също могат да генерират глобално въздействие. В допълнение към анализирането на различните видове показатели се препоръчва те да се четат географски, по държави или валутни зони. Въпреки че икономиките на всички страни, част от Г-7 трябва да бъдат наблюдавани, четири икономики се открояват:

Като се има предвид това, четири региона заслужават специално внимание:

   1. Съединените американски щати
    САЩ е най-голямата икономика в света по отношение на БВП, а щатският долар се възприема за валута убежище.

   2. Еврозоната
    С над 340 милиона жители през 2019 г. еврозоната е особено важна икономическа зона с Франция и Германия, които оглавяват групата със своите силни икономики. EUR/USD е най-търгуваната валутна двойка в света.
   3. Япония
    Японската икономика е на трето място в света по БВП. Японската йена (JPY) е една от най-широко търгуваните валути на валутния пазар.
   4. Обединеното кралство
    Шестата по големина икономика в света през 2019 г. — Обединеното кралство и неговата британска лира (GBP) — имат голямо влияние върху валутния пазар.
В тези икономически зони редица ключови икономически цифри се наблюдават отблизо от участниците на валутния пазар. Това ни кара да се запитаме на кои показатели трябва да обърнем особено внимание?

 

Кои американски показатели заслужават специално внимание?

   1. Докладът за заетостта извън селскостопанския сектор
    Месечен доклад, който установява броя на работните места, създадени извън селскостопанския сектор.

   2. Индекс на Института за управление на доставките (ISM)
    Месечен индекс, който следи промените в производствения сектор и предоставя мярка за разрастването или рецесията на икономиката.
     
   3. Индексът на мениджърите по покупките (PMI) в производството в Чикаго
    Индекс, подобен на индекса на Института за управление на доставките, обхващащ само региона на Средния запад.
   4. Потребителско доверие
    Проучване на потребителите, което отразява техните впечатления от състоянието на икономиката и перспективите пред домакинствата.

Кои показатели да следваме за еврозоната?

Тъй като Германия представлява 30 % от БВП на еврозоната, европейските показатели се отнасят основно за тази страна. Те не са напълно представителни за икономическите показатели на цялата еврозона, но дават представа за ефективността на единната валута.

Кои показатели в еврозоната заслужават специално внимание?

   1. Индекс на бизнес климата (IFO)
    Германско проучване за текущото състояние на компаниите и икономическите перспективи.

   2. Проучване на Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW)
    Проучване, подобно на индекса на бизнес климата (IFO), фокусирано единствено върху банковия сектор.

   3. Индекс на мениджърите по покупките в производството (PMI) в еврозоната
    Проучване на мениджърите по покупките в еврозоната като отражение на доверието.

   4. Индекс на потребителските цени (CPI) в еврозоната
    Месечен индекс, предлагащ общ преглед на инфлацията в еврозоната.

   5. Индекс на потребителските цени (CPI) във Франция
    Месечен индекс, подобен на CPI в еврозоната, но отнасящ се единствено до Франция.

Кои показатели да следваме за Япония?

По отношение на БВП Япония е третата по големина икономика в света, въпреки относително ниския темп на растеж за продължителен период.

Нейната валута, йената (JPY), е част от валутите на Г-3, най-търгуваните в света. Участниците на валутния пазар обръщат специално внимание на японските показатели.

Кои японски показатели заслужават специално внимание?

   1. Проучването „Танкан“
    Проучване на частни фирми в производствения сектор, провеждано от Японската централна банка, което показва дали икономиката се разширява или свива.

   2. Национален CPI
    Месечно проучване на предприятията в сектора на услугите, което оценява перспективите за този сектор.

Кои показатели да следваме за Обединеното кралство?

   1. Индекс на мениджърите по покупките в производството (PMI)
    Проучване на частни фирми в производствения сектор, отразяващо икономическите показатели на този сектор.

   2. Индекс на мениджърите по покупките (PMI) в сектора на услугите
    Месечно проучване на компании от сектора на услугите, което оценява перспективите за този сектор.

   3. CPI
    Месечен индекс, който измерва инфлацията в Обединеното кралство.
   4. RPI
    Индекс на цените на дребно.

Видовете показатели, представени по-горе, се следят особено внимателно от участниците на валутния пазар. Някои имат значително въздействие в момента на публикуването им. Други нямат видим ефект на глобално ниво в непосредствена перспектива.

Въздействието на даден показател върху пазара зависи от няколко фактора, включително обхвата и точността на анализираните данни, както и въпросната валутна зона. Един от основните фактори остава елементът на изненадата. Колкото по-неочаквани са разкритите данни, толкова по-голямо е влиянието върху обменните курсове.

 

категории